js对象和数组之间相互转换

有个终极方法解决数组和对象的相互转换问题

下面的两个例子都是es6语法。

 1. 数组转换成对象:
  知识点: 扩展运算符…
  1
  2
  3
  let arr = [1,2,3];
  let obj = {...arr};
  console.log(obj); //{0: 1, 1: 2, 2: 3}
 2. 对象转换成数组
  知识点: Object.values(obj)
  1
  2
  var obj = { 0: 'a', 1: 'b', 2: 'c' };
  console.log(Object.values(obj)); // ['a', 'b', 'c']